Sun, Bo, Hong-Mei Di, Pei-Xing Lin, Gui-Yuan Wang, Zhi-Qing Li, Ya-Ting Wang, Peng-Cheng Fang, Ce-Xian Cui, Fen Zhang, and Yang-Xia Zheng. Emirates Journal of Food and Agriculture 33, no. 11 (January 12, 2022). Accessed June 30, 2022. https://www.ejfa.me/index.php/journal/article/view/2780.