Gao, Pinyi, Xin Shen, Yongdan Guo, Mei Jin, Dandan Yue, Danqi Li, Xuegui Liu, and Changfeng Liu. 2023. “RSM-Optimization of Microwave-Assisted Extraction of R. Laevigata Polysaccharides With Bioactivities”. Emirates Journal of Food and Agriculture 35 (12). https://doi.org/10.9755/ejfa.2023.3159.