Sun, Bo, Hong-Mei Di, Pei-Xing Lin, Gui-Yuan Wang, Zhi-Qing Li, Ya-Ting Wang, Peng-Cheng Fang, Ce-Xian Cui, Fen Zhang, and Yang-Xia Zheng. 2022. Emirates Journal of Food and Agriculture 33 (11). Accessed June 30, 2022. https://doi.org/https://doi.org/10.9755/ejfa.2021.v33.i11.2780.