Dong Liang, Xiu Wang, Yue Xie, and Xiulan Lv, Jin Wang, Hui Xia. 2019. Emirates Journal of Food and Agriculture 31 (5), 361-67. Accessed September 21, 2021. https://doi.org/https://doi.org/10.9755/ejfa.2019.v31.i5.1954.