Zhang, Qingxiu Hu, Yajie Zou, Fang Du, Haijun. 2018. Emirates Journal of Food and Agriculture 30 (8), 704-8. Accessed February 5, 2023. https://doi.org/https://doi.org/10.9755/ejfa.2018.v30.i8.1758.