Zhang, Rui, Jiantao Wei, and Tao Cui, Bingxin Yan, Xiantao He, Dandan Han, Li Yang. 2018. Emirates Journal of Food and Agriculture 30 (8), 660-67. Accessed February 5, 2023. https://doi.org/https://doi.org/10.9755/ejfa.2018.v30.i8.1756.