Meng, Lingbo, Xiaotong Yao, Zichao Yang, Runzhi Zhang, Chunyi Zhang, and X. Wang, N. Xu, S. Li, T. Liu, C. Zheng. 2018. Emirates Journal of Food and Agriculture 30 (8), 644-53. Accessed January 31, 2023. https://doi.org/https://doi.org/10.9755/ejfa.2018.v30.i8.1752.