Yuan, Jianqin, Zhongwei Tang, Jianghe Zhao, Zongyong Shi, and Jundong Wang. 2017. “Toxicologic Evaluation of Chronic Feeding of Glyphosate-Resistant Transgenic Soybean GTS40-3-2 Meal to Rats”. Emirates Journal of Food and Agriculture 29 (11):856-62. https://doi.org/10.9755/ejfa.2017.v29.i11.1495.