Yuan, Jianqin, Zhongwei Tang, Jianghe Zhao, Zongyong Shi, and Jundong Wang. 2017. Emirates Journal of Food and Agriculture 29 (11), 856-62. Accessed December 7, 2019. https://doi.org/https://doi.org/10.9755/ejfa.2017.v29.i11.1495.